Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Horsecenter, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Horsecenter moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijken uitdrukkelijk door Horsecenter aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt ditapart vermeld.
De verzendkosten zijn 5.95 € pakket (tot 30kg) en gratis verzending vanaf 50 €. Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30 kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de klant variabel aan het gewicht.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Horsecenter niet. Horsecenter is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Horsecenter is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur,beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst info@horsecenter.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Horsecenter . Horsecenter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Bij het door jou gekozen artikel staat een mogelijkheid “aantal” en een “bestellen knop”. Na het drukken op “Bestellen” krijg je het voorlopig totaal en de verzendkosten worden weergegeven. Of “verder Winkelen” of je gaat naar “Ga Verder”. Ofwel gebruik je je ”login” gegevens of “registreer” je je of je “gaat verder zonder inloggen”. Je vult de gevraagde gegevens in en klikt op “volgende”, dan kan je de gegevens controleren alsook je bestelling. Nu kies je de gewenste betalingsmethode en dan klik je op ”Plaats Order”. Nu ga je naar de betalingssite van Ingenico of Paypal om de betaling in orde te brengen. Je krijgt een bevestigingsmailvan je order.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
- via kredietkaart
via bankkaart
via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE 96 3630 2767 0605 BIC BBRU BE BB
Paypal
Horsecenter is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De leveringsverplichting ontstaat pas vanaf het ogenblik van de betaling van de bestelde goederen.
De leveringen gebeuren door bpost in België en landen waar de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de pakjesdiensten die bpost aanbiedt. De verzendkosten in België zijn 5.95€ per pakket (tot 30kg) en gratis verzending vanaf 50 € 
Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de Klant variabel aan het gewicht.

België:
Transportkosten tot 30kg = € 5.95 

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg:
Transportkosten tot 30kg = 9.95 €
 

Overige landen: vraag offerte via mail.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om, na ontvangst van je betaling, je goederen zo snel mogelijk te versturen (normaal gezien binnen de 2 werkdagen). Vraag gerust meer info over de leveringstermijn.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Horsecenter 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of eendoor hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bijlevering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Horsecenter was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Alea BVBA.
DeKlant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AleaBvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelenbeslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Horsecenter 
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of eendoor de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek inbezit krijgt.
Omhet herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Horsecenter via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Horsecenter  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Horsecenter  .De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Horsecenter  zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Horsecenter alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadatHorsecenter  op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Horsecenter wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelangwelk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Horsecenter  geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Horsecenter  betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnenvoorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Horsecenter  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Horsecenter .
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Horsecenter zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Horsecenter  is bereikbaar op het telefoonnummer +32 50323110 , via e-mail op info@horsecenter.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voorniet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Horsecenter  beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaarverschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% ophet betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Horsecenter  zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Horsecenter respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Horsecenter gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je je steeds richten tot Horsecenter 
Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Horsecenter heeft dus geen toegang tot je paswoord.
Horsecenter  houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kun je ons contacteren op info@horsecenter.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jecomputer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de servervan een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaatgeplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen nietworden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts eenmachineidentificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door debezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te latenfunctioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan desite heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat degebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet wordengeaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerdwordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via deinstellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekeningmee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat jebepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik vancookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid- niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Aleashop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Horsecenter .be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Algemene verkoop– en betalingsvoorwaarden Horsecenter Adres : Horsecenter blankenbergsestw 382 8000 Brugge

Art. 1. Algemeen Alle leveringen van goederen en diensten door Horsecenter geschieden tegen de hierna volgende voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst tussen Horsecenter en de klant. Het feit dat op bepaalde punten wordt afgeweken, doet geen afbreuk aan de toepassing of geldigheid van de overige voorwaarden.

Art. 2. Prijzen & aanbiedingen Alle vermelden prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Herroepingsrecht Wanneer de gekochte goederen niet aan de wensen van de consument voldoen, dan kan de consument deze binnen de 14 werkdagen terugsturen onder voorbehoud dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan: de goederen zijn ongebruikt, in ongeschonden toestand en in de originele verpakking. Alle teruggestuurde goederen dienen duidelijk voorzien te zijn van naam en volledige adresgegevens van de consument te samen met een duidelijke toelichting van de reden van terugzending. Het terugzenden van goederen gebeurt steeds op kosten van de consument tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en Horsecenter. Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden werd voldaan ontvangt de consument een tegoedbon ter waarde van de teruggestuurde goederen. Transportkosten worden niet vergoed. Afwijkingen op deze retourvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de consument en Horsecenter. Het herroepingsrecht is niet geldig voor specifiek bestelde en/of op maat gemaakte artikelen. Opgegeven prijzen en foto’s zijn informatief en niet bindend. Indien er zich tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en de uitlevering van de desbetreffende goederen een prijswijziging voordoet, zal de consument hiervan op de hoogte worden gebracht alvorens de goederen worden verstuurd. In dit geval heeft de consument het recht van de aankoop af te zien zolang de goederen nog niet verzonden zijn. Een samengestelde prijsopgave verplicht Horsecenter er niet toe een deel van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de consument en Horsecenter. Alle gepubliceerde aanbiedingen zijn onder voorbehoud van eventuele schrijf -of drukfouten. Horsecenter kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 3. Levering Alle leveringen geschieden op de wijze zoals door Horsecenter gespecificeerd. Alle leveringskosten zijn voor rekening van de consument tenzij anders overeengekomen. De kosten voor levering worden vooraf aan de consument medegedeeld. Horsecenter behoudt het recht de kosten voor levering afzonderlijk te factureren. Indien de consument de goederen weigert op moment van levering of de bestelling alsnog wenst te annuleren nadat de zending reeds vertrokken is, zijn de leveringskosten en aanverwante kosten voor rekening van de consument. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Art. 4. Betalingsmodaliteiten Alle betalingen dienen voorafgaand aan de verzending van de desbetreffende goederen te geschieden. Hetzij door contante betaling, hetzij door overschrijving. Indien de betaling niet vooraf plaatsvindt, worden de goederen tegen rembours geleverd. De consument heeft keuze uit beide betalingsmodaliteiten bij het plaatsen van de bestelling. Horsecenter behoudt ten allen tijden het recht een voorschot, al dan niet een volledige voorafbetaling, te vragen. Betalingsmodaliteiten verschillend van het hierboven vermelde kunnen enkel van kracht zijn na wederzijdse overeenkomst tussen de consument en Horsecenter en uitsluitend na goedkeuring door Horsecenter. Het toekennen van bepaalde betalingsmodaliteiten verleent niet automatisch het recht op diezelfde betalingsmodaliteiten bij nabestellingen of nieuwe bestellingen, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen de consument en Horsecenter. Indien, in geval van voorafbetaling, de betaling niet binnen de 5 werkdagen ontvangen wordt door Horsecenter, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Tenzij de consument binnen deze termijn Horsecenter ervan op de hoogte heeft gebracht de zending tegen rembours te willen ontvangen. Alle goederen zijn principieel contant betaalbaar bij hun levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding. In geval van niet tijdige betaling zal een verwijlrente verschuldigd zijn groot 1% per aangevatte maand. Tevens is de Horsecenter gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding groot 10% van de niet tijdig betaalde hoofdsom. In geval van faillissement van de koper, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Horsecenter en verplichtingen van de consument jegens Horsecenter onmiddellijk opeisbaar.

Art. 5. garantie en retour Wanneer de gekochte goederen niet aan de wensen van de consument voldoen, dan kan de consument deze binnen de 14 werkdagen terugsturen onder voorbehoud dat aan volgende voorwaarden wordt voldaan: de goederen zijn ongebruikt, in ongeschonden toestand en in de originele verpakking. Alle teruggestuurde goederen dienen duidelijk voorzien te zijn van naam en volledige adresgegevens van de consument te samen met een duidelijke toelichting van de reden van terugzending. Het terugzenden van goederen gebeurt steeds op kosten van de consument tenzij voorafgaand uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en horsecenter. Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden werd voldaan ontvangt de consument een tegoedbon ter waarde van de teruggestuurde goederen. Transportkosten worden niet vergoed. Afwijkingen op deze retourvoorwaarden zijn enkel toegestaan bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de consument en horsecenter. De van toepassing zijnde garantievoorwaarden en termijnen zijn deze zoals aangeboden door de leverancier/producent. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Eventuele zichtbare tekorten of gebreken dienen binnen de 5 werkdagen na levering schriftelijk aan horsecenter te worden gemeld met gelijktijdige overhandiging van het aankoopbewijs en de gebrekkige zaak. Niet zichtbare gebreken dienen binnen de 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te worden gemeld. Eens de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten en aanverwante kosten voor vervanging of herstelling ten kosten van de consument. Het terugzenden van gebrekkige goederen gebeurt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de consument en Horsecenter, steeds op kosten van de consument. Garantie is niet van toepassing in situaties waarbij het gebrek een gevolg is van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de goederen in kwestie dan wel de goederen hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de goederen niet bestemd zijn. Horsecenter kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fabricagefouten en/of daaruit voortvloeiende gevolgschaden noch voor kosten en/of schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik.

Art. 6. geschillen Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken territoriaal bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de horsecenter.

Art. 7. Eigendomsvoorbehoud Horsecenter behoudt zich het eigendomsrecht voor alle geleverde goederen voor tot op de datum van de algehele betaling.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Horsecenter | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel